OБЩИНА БЕЛОВО в качеството си на бенефициент по проект „Център за социална интеграция и рехабилитация“– община Белово по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедура  BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”и на основание Договор № BG05M9OP001-2.005-0117, предоставя усуги в общността на конкретни целеви групи, а именно:

І. ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТА

 1. Хора с увреждания или с невъзможност в самообслужването и техните семейства;
 2. Семейства с деца с увреждания;
 3. Деца и възрастни в риск / в риск от социална изолация и изпадане в бедност;
 4. Неактивни лица – продължително  безработни нерегистрирани в Бюрото по труда.

ІI. ПОСТЪПВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 • Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие);
 • Заявление за желана услуга;
 • Попълнена декларация за ползвател на социалната услуга (Приложение 2 към Ръководство на бенефициента по програмата „Активно включване“);
 • Попълнена карта за участие по схеми за БФП по ОП РЧР.
 1. Всеки, който отговаря на изисканите условия може да ползва услугите, предоставяне от ЦСРИ.
 1. До услугите не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

III. МЯСТО НА УЧАСТИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ В ПРОЕКТА

            Община Белово, сградата на община Белово „Център за социална интеграция и рехабилитация“

 

За повече информация, моля да посетите центъра!