В центъра можете да се възползвате както от индивидуални така и от групови терапии. На разположение са следните специалисти: 

  • психолог 
  • невролог
  • рехабилитатор
  • туротерапевт
  • медицински работник

Всеки специалист работи по график изготвен от ръководителя на центъра. Графика се изготвя всеки месец в зависимост от нуждите на желаещите да ползват услугите. Има организиран траспорт от всички населени места в община Белово за ползващите услугите в центъра, транспорта е организиран по график  в зависимост от броя на лицата ползващи транспорта.

Личен асистент - В рамките на проекта тази услуга ще предоставят 25 лични асистенти, които ще подпомагат почасово деца и лица с увреждания, когато лицата, които полагат грижи за тях желаят и имат мотивация да се върнат на пазара на труда. Лицата, на които ще се предостави тази услуга ще бъдат избрани след извършена оценка на потребностите и изготвени индивидуални планове, както и желанието на членовете на семействата им, които полагат грижи за тях да бъдат включение в обучение и/или в последваща заетост. Личините асистенти ще оказват почасова подкрепа и съдействие на лицата, които имат нужда от грижи, за периода, когато лицата, които полагат грижа за тях, участват в курсове за професионално обучение (6 м.) и  временна заетост по проекта  (6 м.) - общо за период от 12 месеца. 

Професионално информиране, консултиране и ориентиране - подпомагане на лицата в съответствие с техния личностен профил и индивидуални характеристики при избора им на професия, подходящо обучение и кариерно развитие. Професионалното ориентиране ще се провежда в индивидуални форми, включително чрез информиране и консултиране, психологическа подкрепа и популяризиране на възможностите за кариерно развитие.

Обучения - за 25 от лицата от целевата група, които желаят да се интегрират обратно на пазара на труда, както и лица чиито увреждания позволяват да участват в обучение и в последваща трудова заетост ще бъде предоставена възможност да участват в обучение за повишаване на професионалната квалификация след участие в консултиране и ориентиране.
Ще бъдат предоставени следните обучения за придобиване на професионална квалификация  на 25 лица от целевата група със степен на увреждане, която им позволява да участват в обучение, ще бъдатобучени както следва:

Професия - 622020 Озеленител; Специалност - 6220202 Парково строителство и озеленяване - II СПК
Хорариум на обучението - втора степен 660 уч. часа
Брой на обучаваните лица - 15 лица от целевата група

Професия - 762030 Помощник-възпитател; Специалност - 7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и
възпитанието на деца - III СПК
Хорариум на обучението - част от професия по трета квалификационна степен 600 уч. часа
Брой на обучаваните лица - 10 лица от целевата група

Преминалите  успешно обученията ще получат документ доказващ завършеното обучение - Удостоверение за професионално обучение  на МОН.
Обученията ще се провеждат в рамките на 6  месеца, и ще се провеждат в гр. Белово.

Временна заетост /6 месеца/ -   за част от преминалите успешно лица курсове за озеленител и помощник-възпитател ще бъдат наети от община Белово за извършване на трудова дейност за най-малко 6 месеца.
За 10 лица успешно завършили професионано обучение за "Парково строителство и озеленяване" ще бъде осигурена заетост на пълен работен ден за период от 6 месеца на длъжност 2132.6015 "озеленител" в община Белово, бюджетно дейност "Озеленяване". Лицата ще подпомагат служителите на БД "Озеленяване" в поддържането на зелените площи и паркове в общината.
За 5 от лицата от целевата група, преминали през обучение за " Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца", ще се осигури заетост за период от 6 месеца на пълен работен ден на длъжност 5312.3003 "помощник възпитател". Те ще бъдат назначени в община Белово, но ще изпълняват помощни функции.
Ако  завършилите успешно курсовете лицата са повече от обявените работни места, комисия от общината ще проведе подбор, като използва за целта критерии и методология, разработени преди стартиране на дейността от екипа по проекта.