Ръководител на ЦСРИ - гр. Белово

Вера Василева Савова 

Завършила бакалавър в ПУ „ Паисий Хилендарски “ специалност   „ Макроикономика “.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ :

 • - ЧЛЕН НА УС  НА СНЦ „ МИГ - БЕЛОВО , СЕПТЕМВРИ , ВЕЛИНГРАД “  - ЕВРОПЕЙСКИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ;
 • - „ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС “ ;
 • - „ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)ДОГОВОР № БС – 33.14-3- 040/ 30.09.2015 Г.“
 • - Проект „ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ”

 

Социален работник

Антоанета Николова Стоянова 

 • - Извършва задължително организаторска и методическа работа в рамките на законоустановеното работно време съгласно КТ и нормативните документи за дейността на социалните работници;
 • - Участва във всички дейности във връзка с цялостното обгрижване на потребителите;
 • - Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните карти;
 • - Извършва, картотекира и създава контакти с потребителите;
 • - Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество;
 • - Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред.

 

Медицински специалист

Екатерина Кирилова Илова 

Завършила полувисшия медицински институт в гр. Пловдив – Институт за акушерки , рехабилитатори и санитарни инспектори , професионална квалификация – Акушерка.

 

Трудотерапевт

Христина Йорданова Пипонкова

Дипломиран магистър по Макроикономика от Университета за национално и световно стопанство гр. София. От 2 години се обучава за арт терапевт и психотерапевт в школата на Българската асоциация по арт терапия към Европейската асоциация за фамилна терапия.

 

Психолог

Делка  Благоева Бикова 

Магистър по специалността Психология и Психология и Психопатология на развитието , завършила ВСУ  "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР".

Допълнителни квалификации придобити от Медицински университет гр. София :

 • - „ Психологически тренинг за работа с психосоматични болни „ ;
 • - „ Актуални аспекти в педагогическата и психологическата диагностика „ ;
 • - „ Психологичен практикум по делово общуване „.

 

Рехабилитатор

Диана Христова Чергарова  

Завършила Медицинско училище за акушерки и рехабилитатори гр. София със специалност -Рехабилитатор . С общ трудов стаж по специалността 45 г.

 

Невролог

д-р Тонка Стефанова Желева 

Завършила Висшия медицински институт – ВМИ гр. София със специалност „ Нервни болести“.