СПЕЦИАЛИСТИ

УСЛУГИ В ЦЕНТЪРА

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

ЗА ЦЕНТЪРА

Център за социална рехабилитация и интеграция  на лица в неравностойно положение и техните семейства е създаден по проект : „РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА БЕЛОВО“  ПО  ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  № BG05M9OP001-2.005 “АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ“  НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

 Бенефициент: ОБЩИНА БЕЛОВО

Номер на договор: BG05M9OP001-2.005 – 0117 – С01

Обща стойност: 345 550,37 лева

 

            За целите на проекта е разкрит "Център за социална рехабилитация и интеграция за лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово". Тази иновативна за община Белово социална услуга в общността  е със седалище в град Белово, в сградата на общинска администрация, в помещения предоставени на центъра, само и единствено за изпълнение на дейностите му. Назначен е специализиран персонал - психолог, медицинско лице, трудотерапевт,  социален работник, рехабилитатор, невролог , които ще предоставят комплексни и иновативни подходи.

            Ще бъдат осигурени обучения и работни места за лица с увреждания, които ще бъдат съобразени със специфичните им затруднения и лични потребности и ще им бъде предоставена възможност за трудова реализация в подходяща работна среда, въпреки уврежданията си. 

             Центъра е отворен за желаещите да ползват услугите предлагащи се в него. За да ползвате услугите, трябва да отговаряте на харатеристиката на предвидените в проекта целеви групи. За да проверите дали отговаряте на условията, моля да посетите центъра и да поискате повече информация.